Confindustria Ucraina

Confindustria Ucraina

 

Sede: Velyka Zhytomyrska St, 33, Kyiv, Ucraina, 01601

 

 

Presidente: Marco Toson- presidente@confindustriaucraina.com.ua

 

Vice-Presidente: Domenico Iovine- iovine@confindustriaucraina.com.ua

Vice-Presidente: Pasquale Cioffi- cioffi@confindustriaucraina.com.ua

 

 

E-mail: info@confindustriaucraina.com.ua

Web: http://www.confindustriaucraina.com.ua

Skip to toolbar